Mevzuat

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DARÜLHADİS İSLAM
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi Darülhadis İslam Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Darülhadis İslam Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) İslami İlimler Fakültesi: Üniversitenin İslami İlimler Fakültesini,
c) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Darülhadis İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
e) Senato: Üniversitenin Senatosunu,
f) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İslam tarihi ve medeniyeti ile bilim ve kültürünün doğru ve bilimsel bir tarzda araştırılmasını, öğretilmesini
ve tanıtılmasını sağlamak.
b) Üniversite birimlerinde ve İslâmi İlimler Fakültesindeki mevcut bölümlerin bilimsel araştırma ve projelerine
destek sağlamanın yanında bu çalışmaların sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler
aracılığıyla duyurulmasını sağlamak.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla ilahiyat
temel alanına katkı sağlamak için iş birliği yapmak.
ç) Müslüman coğrafyadaki dini, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı,
bilim insanı ve yöneticilerin bilgi birikimine katkı sağlamak.
d) Dini ilimler ve bu ilimlerle ilgili alanlarda telif, tercüme, edisyon, kritik ve benzeri tarzda eserler hazırlamak
ve yayımlamak.
e) İslami bilimsel çalışmalarda verimliliği artırmak.
f) Üniversite ve özellikle İslami İlimler Fakültesi öğrencileri için daha aktif bir öğrenim ortamı hazırlamak,
teorik olarak verilen dersler için uygulama sahası oluşturmak.
g) İslami İlimler Fakültesi öğrencileri ile diğer isteklilere yönelik eğitim, araştırma ve dil becerisi kazandırmak.
ğ) Merkezin amaçları kapsamında düzenlenen etkinliklerle şehirde kültür hareketliliği oluşmasına katkı
sağlamak.
h) Toplum yararına bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek, bilimsel çalışmalarda diğer bilim dalları ile etkileşim
sağlamak.
ı) Üniversitenin ve İslami İlimler Fakültesinin yurt içinde ve yurt dışında tanınmasına katkı sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İslami bilimler alanında ve özellikle toplum yararına olacak konularda projeler geliştirmek ve araştırmacıların
bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.
b) İslami ilimler ve din bilimleri alanlarında araştırma, eğitim ve yayın çalışmaları yapmak.
c) Merkezin amaçları ve faaliyetlerine uygun konularda Üniversite dışında yapılmış çalışmaların tanıtımına ve
sunumuna katkı sağlamak.
ç) Merkezin amaçlarına uygun konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri bilimsel ve
kültürel etkinliklerde bulunmak.
d) İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin yapılacak faaliyetlerde etkin görevler almalarına ve kendilerini ifade
edebilmelerine imkan oluşturmak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ve Merkezin amaçları doğrultusunda dini ve kültürel konularda
programlar yaparak toplumun bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermek.
f) İslami ilimler alanında lisans ve lisansüstü eğitime yönelik araştırmacı yetiştirilmesine destek olmak.
g) Teknolojik donanımlara sahip araştırma kütüphanesi oluşturmak.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında aynı amaca yönelik olarak faaliyet gösteren
merkezler ile işbirliği yapmak, ortak faaliyetler yürütmek.
h) İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin ve diğer isteklilerin gereksinim duyduğu kurs ve seminerler
düzenlemek.
ı) Merkezin amaçlarına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer
faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile
görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da
bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden, en kıdemlisinden başlamak üzere, biri Müdüre vekâlet eder.
Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
ç) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü de
alarak Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bu husustaki çalışmalarını Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
(3) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından
en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona
erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üniversitenin
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Üyeliklerin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.
Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt
çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılma
isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla
Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet
gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en az yedi üye en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri
Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde
Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim
Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu
yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş
bildirir.
(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato
kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.